ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ Jog Not Attained By Talking - Sikh Research Institute

Jog Not Attained By Talking – Sabad of the Month | SikhRI

Listen on: Spotify, Apple Podcast, Anchor or Podbean

 

 

In this Sabad (Infinite-Wisdom) Guru Nanak Sahib redefines the terms Jog and Jogi, outside the six systems of Hindu philosophy. Jog for the Guru is not yoga, neither mental or physical, but a “connection.”

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਘਰੁ

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

ਜੋਗੁ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗੁ ਡੰਡੈ ਜੋਗੁ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ

ਜੋਗੁ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡਿ ਮੁਡਾਇਐ ਜੋਗੁ ਸਿੰਙੀ ਵਾਈਐ

ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੧॥

ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਹੋਈ

ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰਿ ਸਮਸਰਿ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਜੋਗੁ ਬਾਹਰਿ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗੁ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ

ਜੋਗੁ ਦੇਸਿ ਦਿਸੰਤਰਿ ਭਵਿਐ ਜੋਗੁ ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ

ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੨॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਤਾ ਸਹਸਾ ਤੂਟੈ ਧਾਵਤੁਵਰਜਿ ਰਹਾਈਐ

ਨਿਝਰੁ ਝਰੈ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਲਾਗੈ ਘਰ ਹੀਪਰਚਾ ਪਾਈਐ

ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੩॥

ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰਿ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਈਐ

ਵਾਜੇ ਬਾਝਹੁ ਸਿੰਙੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉਪਦੁ ਪਾਈਐ

ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਉ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧॥੮॥

 

Listen to the Sabad: Here


 

1 Reality realized by Eternal Perfection’s Grace!

Jog1 not attained by wearing tattered attire.

Jog not attained by carrying a stick.

Jog not attained by smearing ash on the body.

Jog not attained by piercing ears nor shaving head.

Jog not attained by blowing a conch.

Jog attained by staying unstained amidst soot.  1.

 

Jog not attained by talking.

Who sees all as One, is called a Jogi2.  1  Reflect. 1

 

Jog not attained outside mausoleums and crematoriums.

Jog not attained through ascetic-trances.

Jog not attained wandering home and foreign lands.

Jog not attained bathing at pilgrim-sites.

Jog attained by staying unstained amidst soot.  2.

 

When Eternal Guru met, then doubts crumble.

Wanderings stop, becomes steady.

Water flows naturally, music plays within.

Jog attained by staying unstained amidst soot.  3.

 

Says Nanak: Remaining alive while being dead,

Jog earned this way.

Horn sounds without blowing.

Jog then attained staying unstained amidst soot.  

 

Guru Nanak Sahib in Rag Suhi  |  Guru Granth Sahib 730

 

  1. Jog is derived from the word Yuj, meaning joining, or union. It is one of the six orthodox schools of philosophy in the Hindu tradition that seeks union with the Supreme Reality through mind, body, and breath control, as well as through various postures.

  2. A jogi is a practitioner of jog.

 


 

About the Author

Inni Kaur is a passionate author, poet, storyteller, and painter. To Inni, every single day is a celebration. While she writes anytime the spirit moves her to, she also thoroughly enjoys watching the clouds pass her by, taking long mindful walks to appreciate nature’s innate beauty and painting abstract art-work. She lives in Fairfield, Connecticut, USA.

Share this on:

Comment

Sign in or create an account to comment
Please check your e-mail for a link to activate your account.

Join Us

SikhRI is made possible by hundreds of volunteers, donors, team members and educators—all just like you. Help us illuminate Sikh paths throughout the world.