ਗਰੀਬਾ ਊਪਰਿ ਜਿ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਸਾੜੀ Creator administers complete justice

ਗਰੀਬਾ ਊਪਰਿ ਜਿ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਸਾੜੀ Creator administers complete justice

If the bearded-powerful persecute the poor,
the Transcendent has them burning in their own fire-rage.  1.

Creator administers complete justice,
Is fully capable of protecting Own’s votaries.  1.  Reflect.

Glory-heat manifests since the beginning and throughout the ages.
Slanderer dies in the high heat-turmoil being produced.  2.

No one can protect those being destroyed.
Their reputation is spoilt here and hereafter.  3.

Own’s servants are bosom-embraced and protected.
Nanak: Remain in sanctuary and contemplate on All-Pervasive’s Nam1.

1. Divine Identification

Guru Arjan Sahib in Rag Gauri  |  Guru Granth Sahib 199

 

ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ॥੫॥

ਗਰੀਬਾ ਊਪਰਿ ਜਿ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਸਾੜੀ ॥੧॥

ਪੂਰਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਪਰਗਟੀ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ॥
ਨਿੰਦਕ ਮੁਆ ਉਪਜਿ ਵਾਦ ਤਾਪ ॥੨॥

ਤਿਨਿ ਮਾਰਿਆ ਜਿ ਰਾਖੇ ਨ ਕੋਈ ॥
ਅੱਗੇ ਪਾਛੇ ਮੰਦੀ ਸੋਈ ॥੩॥

ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਰਾਖੇ ਕੰਠ ਲਾਇ ॥
ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੪॥

 


Sabad is Infinite; we are very finite. This is our understanding at the moment, which was different yesterday and may evolve tomorrow, as we deepen our relationship with the Sabad. In this trans-creation, we have chosen to keep the repeating words in the Sabad same. We aspire to learn and retain the Divine attribute as used in the original Sabad and avoid terms like God or Lord.

Share this on:

Showing 1 reaction

Sign in or create an account to comment
Please check your e-mail for a link to activate your account.

Join Us

SikhRI is made possible by hundreds of volunteers, donors, team members and educators—all just like you. Help us illuminate Sikh paths throughout the world.