ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Your Nam is the merchandise and the trade, indeed! - Sikh Research Institute

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Your Nam is the merchandise and the trade, indeed!

Sabad-Podcast_graphic.jpg
Listen to the podcast here

If I were to become a doe,
dwelling in the forest, picking and eating grass and plants.
If I were to meet Husband-Divine by Guru’s Grace,
I would continuously adore You,
O! Breath of Breath, O! Life of Life.

I am a trader of the Charmer-Divine,
Your Nam is the merchandise and the trade, indeed! 1. Reflect.

If I were to become a koel* dwelling on a mango tree,
I would reflect intuitively on Sabad.
If I were to meet my Husband-Divine naturally and intuitively,
I would see the vision and the form of the Infinite. 2.

If I were to become a fish, dwelling in the Water-Divine,
I would be in the domain of ‘The One’ who takes care of all life-forms.
I would meet my Husband-Divine with open arms who dwells all around. 3.

If I were to become a serpent, dwelling in the ground,
I would become fear-free as Sabad dwells within.
Nanak: Those whose light merges with the Light become bride-lovers forever. 4.

*Cuckoo bird. In South Asian literature, the mango tree symbolizes eternal love. The relationship of a mango tree laden with blossoms and the Koel is that of a lover and the beloved.

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਨਿ ਬਸਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣਿ ਖਾਉ ॥
ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਨਿ ਬਸਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣਿ ਖਾਉ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਹਉ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥੧॥
ਮੈ ਬਨਜਾਰਨਿ ਰਾਮ ਕੀ ॥
ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਕਿਲ ਹੋਵਾ ਅੰਬਿ ਬਸਾ ਸਹਜਿ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਦਰਸਨਿ ਰੂਪਿ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥
ਮਛੁਲੀ ਹੋਵਾ ਜਲਿ ਬਸਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸਾਰਿ ॥
ਉਰਵਾਰਿ ਪਾਰਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਹਉ ਮਿਲਉਗੀ ਬਾਹ ਪਸਾਰਿ ॥੩॥
ਨਾਗਨਿ ਹੋਵਾ ਧਰ ਵਸਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਭਉ ਜਾਇ ॥.
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥੧੯॥


Guru Nanak Sahib, Gauri Bairagan Rag, Guru Granth Sahib, 157

Sabad is Infinite; we are very finite. This is our understanding at the moment, which was different yesterday and may evolve tomorrow, as we deepen our relationship with the Sabad. In this trans-creation, we have chosen to keep the repeating words in the Sabad same. We aspire to learn and retain the Divine attribute as used in the original Sabad and avoid terms like God or Lord.

Share this on:

Comment

Sign in or create an account to comment
Please check your e-mail for a link to activate your account.

Join Us

SikhRI is made possible by hundreds of volunteers, donors, team members and educators—all just like you. Help us illuminate Sikh paths throughout the world.