ਓਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ॥ That Husband-Beloved’s Love - Sikh Research Institute

ਓਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ॥ That Husband-Beloved’s Love

That Husband-Beloved’s Love. 1. Reflect.
Gold, jewels, elephant-size pearls, rubies—no, nope, none.  1.

No empire, opulence, power or indulgence;
Craved not even a tiny bit.  2.

In True congregation’s humble sanctuary and devotion
The comfort of comforts is obtained.

Nanak: Burning vanishes upon
Experiencing Husband-Beloved’s Love.  3.

Guru Arjan Sahib in Asa Rag  | Guru Granth Sahib 406

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਿਪਦੇ ॥
ਓਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥   
ਕਨਿਕ ਮਾਣਿਕ ਗਜ ਮੋਤੀਅਨ ਲਾਲਨ ਨਹ ਨਾਹ ਨਹੀ ॥੧॥
ਰਾਜ ਨ ਭਾਗ ਨ ਹੁਕਮ ਨ ਸਾਦਨ ॥
ਕਿਛੁ ਕਿਛੁ ਨ ਚਾਹੀ ॥੨॥
ਚਰਨਨ ਸਰਨਨ ਸੰਤਨ ਬੰਦਨ ॥
ਸੁਖੋ ਸੁਖੁ ਪਾਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਤਪਤਿ ਹਰੀ ॥
ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ॥੩॥੩॥੧੪੩॥

listen-button.png


Sabad is Infinite; we are very finite. This is our understanding at the moment, which was different yesterday and may evolve tomorrow, as we deepen our relationship with the Sabad. In this trans-creation, we have chosen to keep the repeating words in the Sabad same. We aspire to learn and retain the Divine attribute as used in the original Sabad and avoid terms like God or Lord.

Share this on:

Showing 1 reaction

Sign in or create an account to comment
Please check your e-mail for a link to activate your account.

Join Us

SikhRI is made possible by hundreds of volunteers, donors, team members and educators—all just like you. Help us illuminate Sikh paths throughout the world.