ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ॥ O! Eternal-Guru, I have come to Your sanctuary

O! Eternal-Guru, I have come to Your sanctuary
to receive the comfort and glory of All-Pervasive Nam,
and to remove my anxieties.  1. Reflect.

Cannot think of another abode, defeated, I fall at Your door.
Ignore the record, liberate without the record, free me the virtue-less.
Ever Forgiver, Ever-Compassionate, Supporter of all,
Votary Nanak follows Truth-Exemplar, save me this time.  2.

Guru Arjan Sahib in Rag Todi | Guru Granth Sahib 713

 

ਤੋਫੀ ਮਹੱਲਾ ੫ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ॥
ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੀ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੇ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੁਓ ਦੁਆਰਿ ॥
ਲੇਖਾ ਛੋਡਿ ਅਲੇਖੇ ਛੂਟਹ ਹਮ ਨਿਰਗੁਨ ਲੇਹ ਉਬਾਰੀ ॥੧॥
ਸਬ ਬਖਸਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇਇ ਅਧਾਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪਰਿਓ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਇਹ ਬਾਰੀ ॥ ੨ ॥ ੪ ॥ ੯ ॥

listen-button.png


Sabad is Infinite; we are very finite. This is our understanding at the moment, which was different yesterday and may evolve tomorrow, as we deepen our relationship with the Sabad. In this trans-creation, we have chosen to keep the repeating words in the Sabad same. We aspire to learn and retain the Divine attribute as used in the original Sabad and avoid terms like God or Lord.

Share this on:

Comment

Sign in or create an account to comment
Please check your e-mail for a link to activate your account.

Join Us

SikhRI is made possible by hundreds of volunteers, donors, team members and educators—all just like you. Help us illuminate Sikh paths throughout the world.