ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ – Sabad of the Month | SikhRI - Sikh Research Institute

ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ – Sabad of the Month | SikhRI


ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ

O’ My mother! Mind pierced by the Compassionate.

Sabad & Podcast:

 

Mind, the temple; body, the ascetic cloth

bathe within heart pilgrim-shrine.

One Sabad1 lives on my breath,

no longer entering birth-cycle.  1.

 

O’ My mother! Mind pierced by the Compassionate.

Who knows the pain of others?

I worry not about others.  1. Reflect.

 

O’ Unreachable! O’ Unperceivable! O’ Indescribable!

O’ Immeasurable, worry about me.

Totally pervading on land, water and sky,

Your Light is in each and every one.  2.

 

All teaching, knowing, understanding is Yours,

body-temple shade is Yours.

I know no other except You.

O’ My Sovereign! I forever sing and praise You.  3.

 

All beings, creatures in Your sanctuary.

All cares are Yours.

Nanak’s one prayer:

Whatever pleases You, that is good.  4.

 

1. The wisdom learned from the Guru. Also popularly refers to the hymns in the Guru Granth Sahib.

Guru Nanak Sahib in Rag Bilaval  |  Guru Granth Sahib 795

 

Kirtan:

 

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ

 

ਮਨੁ ਮੰਦਰੁ ਤਨੁ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰੁ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ

ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਆਵਾ ੧॥

ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ

ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ

ਹਮ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ ੧॥ ਰਹਾਉ

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ੨॥

ਸਿਖ ਮਤਿ ਸਭ ਬੁਧਿ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਛਾਵਾ ਤੇਰੇ

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ੩॥

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧੁ ਪਾਸੇ

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ ੪॥੨॥

 


 

Sabad is Infinite; we are very finite. This is our understanding at the moment, which was different yesterday and may evolve tomorrow, as we deepen our relationship with the Sabad. In this trans-creation, we have chosen to keep the repeating words in the Sabad same. We aspire to learn and retain the Divine attribute as used in the original Sabad and avoid terms like God or Lord.

Listen to the podcast on:

Share this on:

Showing 1 reaction

Sign in or create an account to comment
Please check your e-mail for a link to activate your account.

Join Us

SikhRI is made possible by hundreds of volunteers, donors, team members and educators—all just like you. Help us illuminate Sikh paths throughout the world.