ਹਉ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਉ ॥ I cannot live without All-Pervasive for even a moment or an instant. - Sikh Research Institute

ਹਉ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਉ ॥ I cannot live without All-Pervasive for even a moment or an instant

Screen_Shot_2017-06-16_at_4.47.34_PM.png

 

 

 

 

 

 

 

 

I glorify All-Pervasive’s Nam1 every day.
I was imparted All-Pervasive’s Nam by the Eternal Guru,
I cannot live without All-Pervasive for even a moment or an instant.  1. Reflect.

I listen and remember All-Pervasive’s glory.
I cannot live without All-Pervasive for even a moment.

As the swan cannot live without the pond,
Similarly All-Pervasive’s servant cannot live without All-Pervasive’s service.  1.

Some develop love in their hearts for other loves,
Some develop love for attachment and pride.
All-Pervasive’s servants develop love for All-Pervasive’s Freedom-state.
O! Nanak, they remember the Divine: All-Pervasive! All-Pervasive! 2.

 

  1. Divine Identification

Guru Ramdas Sahib in Rag Asavari | Guru Granth Sahib 369

 

ਰਾਗੁ ਆਸਾਵਰੀ ਘਰੁ ੧੬ ਕੇ ੨ ਮਹੱਲਾ ੪ ਸੁਧੰਗ
੧ਓਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ||
ਹਉ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਉ||
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਹਰ ਨਾਮ ਬਤਾਇਆ ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਹਰਿ ਨ ਸਕਉ ||੧|| ਰਹਾਉ ||
ਹਮਰੈ ਸ੍ਰਵਣੁ ਸਿਮਰਨੁ ਹਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨ ਸਕਉ ਹਉ ਇਕ ਖਿਨੁ ||
ਜੈਸੇ ਹੰਸੁ ਸਰਵਰ ਬਿਨ ਹਰ ਨ ਸਕੇ ਤੈਸੇ ਹਰਿ ਜਾਣੂ ਕਿਉ ਰਹੇ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ||੧||
ਕਿਨਹੂੰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਰਿਦ ਧਾਰ ਕਿਨਹੂੰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ ||
ਹਰਿ ਜਾਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਹਰਿ ਨਿਰਬਾਣ ਪੱਦ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ||੨||੧੪||੬੬||

listen-button.png 


Sabad is Infinite; we are very finite. This is our understanding at the moment, which was different yesterday and may evolve tomorrow, as we deepen our relationship with the Sabad. In this trans-creation, we have chosen to keep the repeating words in the Sabad same. We aspire to learn and retain the Divine attribute as used in the original Sabad and avoid terms like God or Lord.

 

Share this on:

Comment

Sign in or create an account to comment
Please check your e-mail for a link to activate your account.

Join Us

SikhRI is made possible by hundreds of volunteers, donors, team members and educators—all just like you. Help us illuminate Sikh paths throughout the world.