ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰੇ ਕੋਈ ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ Freedom and final state of existence is through the One. - Sikh Research Institute

ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰੇ ਕੋਈ ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ Freedom and final state of existence is through the One.

Who understands and knows this method:
Drops in the ocean, ocean in the drops.

You observe the playful creation,
You recognize its essence.  1.

Few reflect on such Wisdom:
Freedom and final state of existence is through the One.  1. Reflect.

Night in the day, Sun in the night,
Same method in summer and winter.

Nobody knows movement-measurement of the One,
Without Guru, there is no understanding.  2 

The knower of Supreme Cosmic understands:
Male is in female, female is in male.

Sound is in contemplation, contemplation is in Knowing,
Indescribable narrative comes through Guru-orientation.  3. 

Mind is in Light, Light is in mind,
Five senses unite as Gur-siblings.

Nanak always adores
those whose consciousness is linked to One Sabad1.  4.

 

1. Literally “The Word.” Popularly refers to the hymns in the Guru Granth Sahib.

Guru Nanak Sahib in Rag Ramkali  |  Guru Granth Sahib 878

 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਾਹਲਾ ॥੧॥
ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮਹਿ ਸਾਗਰ ਕਵਣੁ ਬੂਹਜੇ ਬਿਧਿ ਜਾਣੇ

ਉਤਭੁਜ ਚਲਤ ਆਪਿ ਕਰਿ ਚੀਨੇ ਆਪੇ ਤਤੁ ਪਛਾਣੇ ॥੧॥
ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰੇ ਕੋਈ ॥ ਤੀਸ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਪਰਮ ਗਤੀ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ॥

ਦਿਨ ਮਹਿ ਰੈਣਿ ਰੈਣਿ ਮਹਿ ਦਿਨੀਅਰੁ ਉਸੁਨ ਸੀਤ ਬਿਧਿ ਸੋਈ
ਤਾ ਕਿ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸਮਝ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥

ਪੁਰੱਖ ਮਹਿ ਨਾਰੀ ਨਾਰੀ ਮਹਿ ਪੁਰਖਾ ਬੂਝਹੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ॥
ਧੁਨਿ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥੩॥

ਮਨ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਮਨੂਆ ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਡੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਇਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੪॥

 


Sabad is Infinite; we are very finite. This is our understanding at the moment, which was different yesterday and may evolve tomorrow, as we deepen our relationship with the Sabad. In this trans-creation, we have chosen to keep the repeating words in the Sabad same. We aspire to learn and retain the Divine attribute as used in the original Sabad and avoid terms like God or Lord.

Share this on:

Showing 1 reaction

Sign in or create an account to comment
Please check your e-mail for a link to activate your account.

Join Us

SikhRI is made possible by hundreds of volunteers, donors, team members and educators—all just like you. Help us illuminate Sikh paths throughout the world.